Activitats aquàtiques dirigides

Activitats per a adults

La demanda en matèria d’activitats aquàtiques per a persones adultes ha crescut progressivament els darrers anys a la nostra ciutat i a la seva àrea d’influència.

Sembla evident que la creixent demanda d’aquesta mena d’activitats entre les persones adultes, respon a un intent de mantenir i millorar la seva condició física en un context de salut i de relació amb els altres.

Això no exclou el fet de que alguns usuaris puguin tenir altres motivacions: utilitàries (preparació oposicions i proves físiques), rehabilitació, prescripció mèdica…

Horaris

MATÍ:

06:40 a 07:30h – 07:40 a 08:30h – 09:15 a 10:05h
10:15 a 11:05h

TARDA:

15:30 a 16:20h – 16:30 a 17:20h – 18.50 a 19.40h – 20:30h a 21:20h.

Activitats per a gent gran

L’objectiu d’aquest programa no el centrem en lluitar contra el procés d’envelliment natural de les persones, sinó que el que volem és evitar que aquest envelliment sigui prematur. Entenem que aquest envelliment prematur té, entre altres, una causa principal: el sedentarisme.

Activitats

El millor remei conegut contra aquesta situació és l’activitat física adaptat a les necessitats específiques d’aquestes persones.
El treball que realitzem al mitjà aquàtic el plantegem com un complement de l’estat d’autosuficiència i conservació global de la persona. Realitzem una feina suau, desenvolupant tasques de mobilitat articular, respiració i tonificació muscular, intentant afavorir al màxim l’aspecte afectiu i sociabilitzador de l’activitat.

El nostre programa d’activitats aquàtiques per a persones grans s’articula al voltant de dos grups de treball que tenen una composició, nombre d’alumnes i nivell dels mateixos, força semblants. Cada grup treballa dos cops a la setmana, d’11.15 a 12.05 hores: el primer, dilluns i dimecres i el segon, dimarts i dijous. Cada grup treballa amb independència de l’altre, i no existeix traspàs d’alumnes d’un grup a l’altre.

A nivell operatiu dividim a cadascun dels grups en tres nivells, que corresponen al grau d’autonomia al mitjà aquàtic de que disposen els alumnes.

Horaris

Grup 1:

Dilluns i dimecres.

Grup 2:

Dimarts i dijous.

MATÍ:

11:15 a 12:05h

Freq/Set

Abonats

No abonats

1 dia/set

15,68 €

Activitats per a persones amb necessitats educatives especials

La utilització del mitjà aquàtic per a complementar la formació d’alumnes amb necessitats educatives especials es la base d’aquest programa. El mitjà aquàtic ofereix unes avantatges manifestes per a aquest col·lectiu i resulta vàlid per a un ample ventall d’alteracions. La possibilitat de surar, la pressió hidrostàtica, la tensió, la viscositat i la calor incideixen molt positivament en les propostes que podem oferir.

Activitats

El gruix del programa s’articula a partir dels grups del Col·legi d’Educació Especial Verge de la Cinta i del Col·legi Sant Jordi.
Cada centre aporta col·lectius amb unes característiques específiques (Verge de la Cinta, amb disminucions severes i greus i Sant Jordi lleus, moderats i conductuals) i cal adaptar la nostra proposta a les seves condicions específiques.

Amb els lleus i moderats utilitzem un programa molt proper al d’educació física a la piscina, adaptat a les característiques i edats dels diferents grups.

Pel que fa als grups de persones amb problemes severs i greus treballem en grups o individualment, en funció del tipus de disminució.

Usuaris

Persones amb necessitats educatives especials

Horaris

Les activitats es desenvolupen els divendres al matí.

Activitats per a xiquets i xiquetes

L’activitat pretén introduir als nens i nenes en el món aquàtic a partir del respecte més escrupolós per les seves característiques psicofísiques. Per tant, treballem amb els alumnes diferenciats per grups d’edat, la qual cosa ens permet respectar aquest principi: El treball es realitza de la forma més individualitzada possible, adequant l’ensenyament a les característiques de cada nen i nena.

Activitats

En funció del seu nivell i la seva edat, els nens i nenes poden realitzar aprenentatges bàsics de natació i passar, d’una forma progressiva i sistemàtica al domini de les diferents habilitats i destreses aquàtiques, fins arribar al coneixement i domini dels diferents estils de competició.

Usuaris

Xiquets i xiquetes de 3 a 14 anys.

Horaris

De dilluns a divendres.

En diferents opcions i modalitats, durant les següents franges
horàries:

TARDA:

17:25 a 18:05h – 18:10 a 18:50h – 18:55 a 19:35h

Freq/Set

Abonats

No abonats

5 dies/set

58,26 €

3 dies/set

47,06 €

2 dies/set

35,85 €

1 dia/set

22,41 €

Amb aquest nom designem totes aquelles activitats aquàtiques que per al seu desenvolupament precisen de la interacció entre el monitor/professor i els usuaris/alumnes.
Són classes estructurades a partir de grups, espais, en un monitor responsable, que es desenvolupen en unes hores concretes i duran uns períodes de temps determinats, i s’encaminen a l’assoliment d’uns determinats objectius prèviament establerts.