Oferta d’activitats

Practicar una activitat física moderada de manera regular és una eina efectiva per a preservar la salut, sempre que es dugui a terme amb el control i la supervisió adequades.

Tothom pot mantenir i millorar la seva condició física, i per tant, la seva salut, si practica regularment una activitat física adaptada a les seves característiques i necessitats.

La Llei de l’Esport de Catalunya designa explícitament al municipi com l’administració encarregada del desenvolupament i promoció de les activitats físiques i li encomana, concretament, la creació de les infraestructures i els mecanismes suficients per a donar una resposta adequada a les necessitats del conjunt dels seus ciutadans.

En aquest sentit, TORTOSASPORT S.L., en tant que l’organisme municipal encarregat de gestionar i afrontar la creació de noves instal·lacions esportives i de la seva gestió posterior, és també el responsable de donar resposta a la demanda existent al municipi en matèria d’activitats físiques, de promoure’n de noves que facin efectiva la demanda potencial i, en definitiva, de millorar la qualitat de vida dels tortosins en aquest camp.

Per tant TORTOSASPORT S.L. ha d’utilitzar els recursos que són al seu abast per a promoure les activitats físiques en el marc municipal que li és propi, i, en tant que organisme públic, ha de fer-ho amb les següents prioritats:

  • ACTIVITATS FÍSIQUES EDUCATIVES, SOCIALS I DE SALUT.
  • ACTIVITATS UTILITÀRIES, LÚDIQUES I RECREATIVES.
  • ACTIVITATS COMPETITIVES.
  • ACTIVITATS QUE SIGUIN MANIFESTAMENT VIABLES ECONÒMICAMENT.
El pitjor risc de l’activitat física és no practicar-ne

El pitjor risc de l’activitat física és no practicar-ne

Així i tot, la pràctica d’exercici físic de forma regular, el fet de moure’ns, no és, ni molt menys habitual en la nostra societat en els moments actuals.

Segons dades que ha fet públiques el Departament de Salut de la Generalitat, a Catalunya, al voltant del 40% de les persones majors de 14 anys són sedentàries o mínimament actives, la qual cosa presenta un problema social de primer ordre. Podem parlar, en aquest sentit, d’una epidèmia de sedentarisme.

Correspon, com hem mencionat, als estaments públics la promoció de les activitats físiques que responen a aquestes característiques, en tant que socialment benèfiques.

No obstant això, l’activitat física no és un ens uniforme, pla, unidireccional; pel contrari, l’activitat física és, per definició, polièdrica i es pot manifestar en multitud d’aspectes: lúdic, recreatiu, educatiu, escolar, cultural, competitiu, utilitari, social, rehabilitador, professional…

El municipi, l’ajuntament, en qualsevol de les seves estructures orgàniques, és la administració més propera al ciutadà i, per tant, ha de donar resposta a les seves necessitats més immediates. També, evidentment a la demanda social en matèria d’activitats físiques.

TortosaSport

TortosaSport

TORTOSASPORT és un instrument que fa servir la Regidoria d’Esports per a analitzar,avaluar i complementar de forma continuada el sistema esportiu local i per a planificar i gestionar les instal·lacions esportives del municipi.
Es va crear l’any 2007 en substitució del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, que venia dirigint l’esport tortosí des de l’any 1988.
És un organisme autònom municipal que va néixer amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del personal (docent, administratiu, de manteniment, de consergeria i tècnic), millorar el control pressupostari (incrementant els ingressos i racionalitzant les despeses), planificar a mig i llarg termini els equipaments esportius existents i promoure’n de nous i, estretir les relacions amb els diferents sectors que conformen el clúster esportiu de la ciutat.

Llegeix més