Anuncis

Bases per a la contractació dels serveis d’assessorament i gestió econòmica

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació, mitjançant procediment obert, per a la contractació dels serveis d’assessorament i gestió econòmica, comptable, fiscal i financera de l’empresa pública Tortosasport SL, durant els exercicis 2018/2020:

Bases per a la contractació dels serveis d’assessorament i gestió econòmica (PDF 8,6 Mb)

Proposta d’aprovació de les bases de la categoria de monitor esportiu

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de monitor esportiu, grup professional C2, adscrits a l’empresa publica Tortosasport, SL.

Proposta d’aprovació de les bases (PDF 7,8 Mb)

Resultat procés provisió gerent Tortosa Sport SL

Resultat del desenvolupament del procés de provisió, per la contractació, en règin laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, del gerent de Tortosasport, S.L.

Resultats proces provisio gerent TORTOSASPORT SL_2018

Aprovació de la ponderació dels aspectes de la fase d’entrevista del procés de selecció del gerent d’aquesta societat

Vist l’acord adoptat per aquest Consell d’Administració, en sessió de data 6 de març de 2018, pel qual es van aprovar les bases per a la provisiṕ del lloc de treball de gerent d’aquesta societat.

 

Anunci ponderacio factors entrevista proces provisio gerent TORTOSASPORT SL_2018