Bases per a la contractació dels serveis d’assessorament i gestió econòmica

Modificat a: 4 de juny de 2018

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació, mitjançant procediment obert, per a la contractació dels serveis d’assessorament i gestió econòmica, comptable, fiscal i financera de l’empresa pública Tortosasport SL, durant els exercicis 2018/2020:

Bases per a la contractació dels serveis d’assessorament i gestió econòmica (PDF 8,6 Mb)