Convocatoria per a personal laboral en categoria de tècnic esportiu polivalent

Modificat a: 6 de març de 2019

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la ctegoria de Tècnic Esportiu Policalent, grup professional C1, adscrits a l’empresa pública Tortosa, SL.

Document PDF