Convocatòria pública de treballadors monitors esportius de campus d’estiu

Modificat a: 19 de maig de 2023

Proposta d’aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball, de personal laboral temporal, en la categoria de Monitor esportiu de campus d’estiu, adscrits a l’empresa pública Tortosasport SL

DOCUMENT PDF