12

Modificat a: 23 de juny de 2016

Construir, millorar, dotar i mantenir les instal·lacions esportives del municipi.