2

Modificat a: 23 de juny de 2016

Afavorir la creació de nous equipaments esportius al municipi i consolidar una xarxa d’instal·lacions esportives qualitativa i quantitativament potent.