7

Promoure la realització d’esdeveniments esportius a la ciutat i crear un estructura de comercialització dels mateixos.