7

Modificat a: 23 de juny de 2016

Promoure la realització d’esdeveniments esportius a la ciutat i crear un estructura de comercialització dels mateixos.