TortosaSport

TORTOSASPORT és un instrument que fa servir la Regidoria d’Esports per analitzar, avaluar i complementar de forma continuada el sistema esportiu local i per a planificar i gestionar les instal·lacions esportives del municipi.

Es va crear l’any 2007 en substitució del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, que venia dirigint l’esport tortosí des de l’any 1988.

És un organisme autònom municipal que va néixer amb l’objectiu d’optimitzar la gestió del personal (docent, administratiu, de manteniment, de consergeria i tècnic), millorar el control pressupostari (incrementant els ingressos i racionalitzant les despeses), planificar a mig i llarg termini els equipaments esportius existents i promoure’n de nous i, estretir les relacions amb els diferents sectors que conformen el clúster esportiu de la ciutat.

Objectius

1

Potenciar la pràctica de l’activitat física de qualitat a Tortosa, incidint especialment en les activitats anomenades de formació o de base.

2

Afavorir la creació de nous equipaments esportius al municipi i consolidar una xarxa d’instal·lacions esportives qualitativa i quantitativament potent.

3

Desenvolupar una estructura capaç de donar al municipi tota mena de serveis esportius, i organitzar activitats relacionades amb l’esport, en totes les seves manifestacions, en el marc del Contracte – Programa amb l’Ajuntament de Tortosa.

4

Gestionar, de forma eficient, les instal·lacions esportives municipals.

5

Establir estratègies de col·laboració amb entitats i organismes de tota mena que ens permetin completar l’oferta d’activitats físiques de la ciutat; així mateix coordinar l’oferta d’activitats amb tota mena d’entitats i organismes de forma que aquesta no estigui duplicada.

6

Promocionar la realització d’esdeveniments adreçats a la formació, promoció i divulgació de les activitats físiques i esportives: congressos, trobades, simposis, conferències…

7

Promoure la realització d’esdeveniments esportius a la ciutat i crear un estructura de comercialització dels mateixos.

8

Impulsar l’esport escolar.

9

Afavorir la realització d’activitats físiques i esportives en espais d’ús públic.

10

Incentivar i regular la utilització de la xarxa d’instal·lacions esportives municipals i facilitar la seva utilització polivalent a ciutadans i a entitats esportives.

11

Promoure i afavorir l’associacionisme esportiu local.

12

Construir, millorar, dotar i mantenir les instal·lacions esportives del municipi.

13

Qualsevol altra activitat relacionada amb el foment i la pràctica de les activitats físiques, sigui quina sigui la seva modalitat o categoria.