Contractes i subvencions

Perfil del contractant

Perfil del Contractant gencat.cat

 

Documentació 2022
1.- Licitació dels serveis de personal.
1.1 Bases Reguladores
1.2 Prescripcions tècniques
1.3 Estudi costos dels serveis
1.4 Adjudicació del contracte dels serveis de personal
2.- Licitació dels serveis de neteja.
2.1 Bases Reguladores
2.2 Prescripcions tècniques
2.3 Adjudicació del contracte dels serveis de neteja

 

Documentació 2020
1.- Licitació serveis d’assistència tècnica.
1.1 Bases Reguladores
1.2 Prescripcions tècniques
2.- Licitació contractació de serveis esportius externs
2. 1 Bases administratives de la convocatòria
2.2 Prescripcions tècniques de la licitació
2.3 Resolució d’adjudicació
3.- Contractació subministrament de personal per a les activitats i els serveis de les instal.lacions esportives municipals de Tortosa
3.1 Plec de clàusules administratives de la licitació
3.2 Plec de prescipcions tècniques de la licitació
3.3 Annex amb condicions salarials per als llocs de treball

 

Documentació 2019
Contractació dels serveis de neteja de les instal·lacions esportives municipals de Tortosa 2019
1- Bases administratives
2- Prescripcions tècniques
3- Acta d’obertura de proposicions administratives
4.- Resolució d’adjudicació.

 

Documentació 2018
1- Contracte Programa gestió usuaris
1.1- Adjudicació Programa Gestió ususaris
2- Contracte Màquines Fitness
2.1- Adjudicació Màquines Fitness
3- Contracte Assegurances Esportives
3.1- Adjudicació Assegurances Esportives
4- Contracte Serveis Comptables
4.1- Adjudicació Serveis Comptables

 

Documentació 2016
Instruccions de contractació