11

Modificat a: 23 de juny de 2016

Promoure i afavorir l’associacionisme esportiu local.