4

Modificat a: 23 de juny de 2016

Gestionar, de forma eficient, les instal·lacions esportives municipals.